تولید الیاف پلی پروپیلن آتروپات

می 18, 2019

مقادیر مصرف الیاف پلی پروپیلن در بتن

مقدار مصرف الیاف بتن در بتن

۲۴ میلیمتر۱۸ میلیمتر۱۲ میلیمتر۶میلیمتر
Press concrete۹۰۰ گرم۹۰۰ گرم
Indoor Screed۹۰۰ گرم۶۰۰ گرم
Shotcrete /wet۱۸۰ گرم
Shotcrete / dry۱۸۰ گرم
Stucco۱۸۰ گرم
Shotcrete stucco۹۰۰ گرم۱-۳ کیلوگرم
Joining Mixture*۱-۲ کیلوگرم
Resturations Mixture*۹۰۰ گرم
Filling Mixture*۱ کیلوگرم
Architectal Precast۱۸۰۰ گرم
Industrial Precast۹۰۰ گرم۹۰۰ گرم
Fire resistance*۲۴۰۰ گرم
Impact resistance۱۸۰۰ گرم۱۸۰۰ گرم
Suspended ceilling۹۰۰ گرم۹۰۰ گرم
Industrial floor۹۰۰ گرم۹۰۰ گرم۹۰۰ گرم
@۱۳۱ Mesh۹۰۰ گرم۹۰۰ گرم
@۱۸۱ Mesh۱۸۰۰ گرم۱۸۰۰ گرم

خوشحال می‌شویم اگر دیدگاه خود را برای ما ارسال نمائید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.